Terms & Conditions

Våra bokningsvillkor

  1. TILLÄMPNINGSOMRÅDET

Dessa allmänna villkor gäller mellan guiden och den som själv eller genom annan träffar avtal enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet kan gälla bokning av guide.

  1. DEFINITIONER

2.1 Guide: En auktoriserad guide med ett användarkonto på hemsidan.

2.2 Hemsidan: www.proski.se.

2.3 Bekräftelsen: Orderbekräftelse med uppgifter om guidetjänstens innehåll som skickas till den angivna e-postadressen vid bokning. Bekräftelsens innehåll visas även innan du gör beställningen på hemsidan.

2.4 Köpare (som nedan också anges som ”du”, ”dig” eller ”din”): En person som beställer en guidetjänst via hemsidan.

2.5 Guidetjänst: Guidad tur som guiden tillhandahåller köpare vars bokning har godkänts av guiden via hemsidan.

  1. KONTAKTUPPGIFTER

3.1 Guidens kontaktuppgifter finns på dennes profil på hemsidan och på bekräftelsen.

  1. ALLMÄNT

4.1 När avtalet blir bindande

Bokningen och dessa villkor gäller för såväl guiden som dig så snart guiden bekräftat bokningen. Guiden tillhandahåller guidetjänster självständigt (antingen genom egen firma eller via företag) som näringsidkare och PROSKI är inte part i avtalet som uppstår vid guidetjänsten. Guiden anses ha bekräftat bokningen när bekräftelsen skickats till dig.

4.2 Dina skyldigheter vid användning av tjänsten

Du ansvarar själv för att anpassa din åkning efter både yttre omständigheter (exempelvis; svåra snöförhållanden eller dålig sikt) och din egen förmåga för att minimera riskmoment som finns i aktiviteten skidåkning.

Du ansvarar även för att lyssna på guidens information, riktlinjer och beslut samt att ärligt informera guiden om din egen förmåga vid fråga.

Varken guiden eller PROSKI tillhandahåller den utrustning som du kan behöva för guidetjänsten. Du ansvarar själv för att ta med det som erfordras, vilket närmare framgår på hemsidan och bekräftelsen.

4.3 Guidens prestation

Guiden ansvarar gentemot dig för vad du har att fordra till följd av detta avtal och bekräftelsen.

I bekräftelsen anges: (I) vilken guide som är bokad; (II) priset; (III) tidsspannet för guidetjänsten; (IV) platsen där du först möter guiden; (V) övrig information.

  1. BETALNING MED MERA

5.1 Pris

Priset anges närmare i bekräftelsen och är inklusive skatter. Alla priser och penningvärden i detta avtal och bekräftelsen anges i SEK.

5.2 Betalningsmetod

Du kan betala med de betalningsmetoder som anges på hemsidan.

Genom betalningen företräder PROSKI guiden och tar emot betalningen för guidens räkning.

  1. AVBOKNING

Om du avbokar hela eller delar av guidetjänsten: (I) Före 48 timmar innan första giltighetsdag återbetalas hela beloppet till dig minus en avgift om de kostnader som uppstått till anledning av guidetjänsten, vilken kan innefatta lokalkostnader eller andra förberedelser. (II) Inom 48 timmar före första giltighetsdag debiteras 100 % av priset för den avbokade delen av guidetjänsten.

Vänligen notera att du inte har någon ångerrätt genom Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler eftersom avtal om fritidsaktiviteter är undantagna.

  1. ANSVARSBEGRÄNSNING; FORCE MEJURE

7.1 Om guiden inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet på grund av omständigheter som inte kunnat förutsetts eller kontrollerats av guiden har du och guiden rätt att frånträda avtalet. Exempel på förhållanden utanför guidens kontroll kan vara om liftarna inte är öppna eller om aktiviteten inte kan utföras säkert på grund av väder eller andra förhållanden. Även förhållanden som hänför sig till guiden – såsom skador eller sjukdom – är inkluderat. Guiden ska utan oskäligt uppehåll från tiden guiden fick vetskap om en sådan omständighet meddela dig. Om parterna har rätt att frånträda avtalet enligt denna punkt får du antingen välja att omboka guidetjänsten eller att få betalningen återbetald.

7.2 Båda parter har rätt att frånträda avtalet om tjänsten inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikter, längre avbrott i vatten- eller energitillförseln, eldsvåda, eller andra liknande större händelser, som ingen av parterna kunnat förutse eller påverka.

7.3 Utöver vad som stadgats i dessa villkor och vad som följer av tvingande konsumenträttslig lagstiftning har guiden inget ansvar gentemot dig för fel, förseningar eller skador. Guiden är endast ansvarig för sådan skada som du inte kunnat begränsa eller undvika. Vidare ansvarar guiden aldrig för förlust i näringsverksamhet.

8. VAD HÄNDER VID EVENTUELL TVIST?
Samtliga tvister som hänför sig till konsumenträttigheter eller juridiska skyldigheter ska lösas mellan dig och guiden. Uppgifter om guiden och guidetjänsten finns tillgängliga på hemsidan.

Du bör i första hand vända dig till guiden med eventuella klagomål. Om du och guiden inte kommer överens i en förhandling kan du vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

Varje tvist som uppstår av eller som kan hänföras till detta Avtal eller ett brott mot Avtalet eller dess innehåll ska vara underkastad och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Sverige.